Záverečné práce

______________________________________________

Informácie k záverečným prácam

 

Smernica o záverečných a habilitačných prácach 36/2012

 

Prílohy:

1. Vzor zadania záverečnej práce

2. Vzor obalu záverečnej práce

3. Vzor titulného listu záverečnej práce

4. Čestné vyhlásenie o originalite práce a informácie v zmysle písm. Bbde) článku 5

5. Príklady popisu dokumentov citácií podľa ISO 690 a ISO 690-2

6. Vzor licenčnej zmluvy medzi autorom a SR

7. Vzor licenčnej zmluvy medzi autorom a SPU

8. Čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej alebo habilitačnej práce v rámci periodickej alebo neperiodickej publikácie

______________________________________________

Evidencia záverečných prác, informácie k záverečným prácam, publikačná etiketa, šablóna záverečnej práce

Citačná norma

Oponentské posudky

Číselník odborov a štátne skúšky - 1. stupeň (Bc. štúdium)

Číselník odborov a štátne skúšky - 2. stupeň (Ing. štúdium)

______________________________________________

Doktorandské dizertačné práce

 

 

 

* ukončené práce sú uvedené v Histórii

 

______________________________________________

TÉMY diplomových a bakalárskych PRÁC na akademický rok 2012/2013

______________________________________________

 

Ing. Peter Tóth, PhD.

 

nová téma

Názov práce: Druhové spektrum hmyzu vyvíjajúceho sa na ambrózii palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) s dôrazom na druhy perspektívne pre biologickú reguláciu.

Cieľ práce: Hlavným cieľom projektu je vypracovať postupy pre trvalo udržateľné regulovanie inváznej buriny, ambrózie palinolistej v Európe. Informácie o negatívnych vplyvoch ambrózie sumarizuje tento leták.Určitý prehľad o danej téme poskytne aj nasledovný vedecký príspevok (pdf): Prospects for biological control of Ambrosia artemisiifolia in Europe: learning from the past.

Výskum bude realizovaný ako súčasť medzinárodného projektu COST FA1203 SMARTER, ktorého hlavným koordinátorom je Univerzita vo Fribourgu, Švajčiarsko. 

Školiteľ: Peter Tóth

Forma štúdia: denné

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Záraza konáristá a jej vplyv na rýchlosť rastu a výšku úrod rôznych hostiteľských rastlín.

Cieľ práce: Záraza konáristá (Phelipanche ramosa) je kvitnúca parazitická burina vyvíjajúca sa na koreňoch rôznych druhov poľnohospodárskych plodín, hlavne na tabaku, rajčiakoch, repke či kapuste. V práci sa zameriame na posúdenie schopnosti jednotlivých hostiteľov vyrovnať sa s napadnutím pri rôznej koncentrácii semien zárazy v pôde. Zhodnotia sa aj morfologické zmeny a intenzita rastu zárazy konáristej na rôznych hostiteľoch. Na základe výsledkov sa stanoví vplyv hostiteľských rastlín na variabilitu populácie zárazy.

Školiteľ: Peter Tóth

Forma štúdia: denné

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Súboj rastlín – alebo ako bojuje slnečnica proti parazitickým rastlinám.

Cieľ práce: Zhodnotiť efekt prchavých organických látok uvoľňovaných slnečnicou po napadnutí zárazou kumánskou (Orobanche cumana) na klíčenie ďalších semien zárazy. Výskum by mohol prispieť k vyriešenie problému veľmi nebezpečného a v súčasnosti takmer neregulovateľného burinného druhu – zárazy kumánskej.

Školiteľ: Peter Tóth

Forma štúdia: denné

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Reč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzu.

Cieľ práce: Prchavé organické látky (POL), ktoré vylučujú všetky rastliny a slúžia na komunikáciu a interakciu s okolitým prostredím predstavujú reč rastlín. Zmapujú všetky známe POL, ktoré hrajú dôležitú úlohu v medzidruhovej komunikácii (rastlina – hmyz – prirodzení nepriatelia). Práca poskytne prehľad o všetkých najnovších trendoch nechemickej regulácie hmyzu.

Školiteľ: Peter Tóth

Forma štúdia: denné

Typ práce: Kompilačná – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Prirodzení nepriatelia parazitických burín z rodu Kukučina.

Cieľ práce: Stanoviť druhové spektrum hmyzu vyvíjajúceho sa na kukučine poľnej (Cuscuta campestris) a kukučine dúškovej (C. epithymum) v porastoch poľných plodín a v trvalých ekosystémoch. Súčasne zhodnotiť stupeň parazitácie zaznamenaných druhov hmyzu. Na základe výsledkov posúdiť význam zaznamenaných druhov v biologickej regulácii kukučín v podmienkach Slovenska.

Školiteľ: Peter Tóth

Forma štúdia: denné

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Vplyv prirodzených nepriateľov na šírenie a aklimatizáciu invázneho byľomora Dasineura gleditchiae v podmienkach Slovenska.

Cieľ práce: Sledovanie sezónnej dynamiky výskytu hálok byľomora Dasineura gleditchiae (Diptera: Cecidomyidae) na listoch gledíčie trojŕňovej (Gleditsia triacanthos)  na vybraných lokalitách  a mapovanie výskytu a druhového spektra jeho prirodzených nepriateľov. Dôraz bude kladený na stupeň napadnutia lariev byľomora parazitoidmi a ich vplyv na inváziu tohto severoamerického byľomora v podmienkach Európy a jeho vplyv na rovnako pôvodom severoamerický strom – gledíčiu trojtŕňovú.

Školiteľ: Peter Tóth

Forma štúdia: denné

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Vplyv prirodzených nepriateľov na šírenie a aklimatizáciu invázneho byľomora Obolodiplosis robiniae v podmienkach Slovenska.

Cieľ práce: Sledovanie sezónnej dynamiky výskytu hálok byľomora O. robiniae (Diptera: Cecidomyiidae) na listoch agátu bieleho (Robinia pseudoacacia)  na vybraných lokalitách  a mapovanie výskytu a druhového spektra jeho prirodzených nepriateľov. Dôraz bude kladený na stupeň napadnutia lariev byľomora parazitoidmi a ich vplyv na inváziu tohto severoamerického byľomora v podmienkach Európy a jeho vplyv na rovnako pôvodom severoamerický strom – agát biely.

Školiteľ: Peter Tóth

Forma štúdia: denné

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Konzervačná biologická regulácia byľomora kelového

Cieľ práce: Zhodnotiť vplyv prirodzených nepriateľov (hlavne parazitoidov) na populačnú dynamiku významného škodcu repky olejky – byľomora kelového, Dasineura brasicae, (Diptera: Cecidomyiidae) v chemicky ošetrovaných a neošetrovaných porastoch. Výsledky naznačia možnosti prirodzenej biologickej regulácie byľomora v podmienkach Slovenska pri zohľadnení potrieb parazitoidov.

Školiteľ: Peter Tóth

Forma štúdia: denné

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

 

Ing. Monika Tóthová, PhD.

Názov práce: Druhové spektrum živočíšnych škodcov v porastoch energetických vŕb.

Cieľ práce: Identifikácia druhového spektra škodlivých organizmov, sledovanie dynamiky ich výskytu a škodlivosti počas vegetačného obdobia .

Študijný program:

Forma štúdia: denné/ externé

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/ diplomová

 

Názov práce: Druhové spektrum chorôb v porastoch energetických vŕb.

Cieľ práce: Identifikácia druhového spektra hubových chorôb a stanovenie stupňa poškodenia infikovanej časti rastliny.

Študijný program:

Forma štúdia: denné/ externé

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/ diplomová

 

Názov práce: Škodlivé organizmy v porastoch energetických vŕb.

Cieľ práce: Spracovanie literárneho prehľadu o živočíšnych škodcoch a fytopatogénnych mikroorganizmoch poškodzujúcich a potenciálne ohrozujúcich porasty energetických vŕb na Slovensku.

Študijný program:

Forma štúdia: denné/ externé

Typ práce: Kompilačná – bakalárska/ diplomová

 

    prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

    doc. Ing. Ján Gallo, CSc.

    doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

    Ing. Peter Bokor, PhD.

    Ing. Ján Tancik, PhD.

 

______________________________________________

Témy diplomových a bakalárskych prác pre študentov SPU na akademický rok 2011/2012 Arboréte Mlyňany SAV

______________________________________________

 

Názov práce: Bionómia a prirodzení nepriatelia fyloxéry Phylloxera quercina (Ferrari, 1872) na dube cudzom, Quercus aliena Blume, v podmienkach Arboréta Mlyňany SAV.

Cieľ práce: Sledovanie sezónnej dynamiky populácie fyloxéry na listoch dubu cudzieho počas vegetačného obdobia a identifikácia druhového spektra jej prirodzených nepriateľov.

Školiteľ:  Ing. Marek Barta, PhD.

Forma štúdia: denné/externé

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Bionómia a prirodzení nepriatelia medovnice Cinara cupressi (Buckton, 1881) na borievkach Juniperus spp. v podmienkach Arboréta Mlyňany SAV.

Cieľ práce: Sledovanie sezónnej dynamiky populácie medovnice na vybraných druhoch borievok počas vegetačného obdobia a identifikácia druhového spektra jej prirodzených nepriateľov.

Školiteľ:  Ing. Marek Barta, PhD.

Forma štúdia: denné/externé

Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Štúdium bionómie inváznej bzdochy Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910) na vybraných druhoch ihličnatých drevín.

Cieľ práce: Sledovanie populačnej dynamiky bzdochy a vývoja jej jednotlivých vývojových štádií na vybraných druhoch ihličnatých drevín počas vegetačného obdobia.
Školiteľ:  
Ing. Marek Barta, PhD.
Forma štúdia: denné/externé
Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Entomopatogénna huba Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin ako endofyt kolonizujúci pletivá rastlín a možnosti jej využitia v ochrane rastlín.

Cieľ práce: Sledovanie výskytu huby Beauveria bassiana v pletivách rôznych druhov rastlín, izolácia jej endofytických kmeňov a testovanie ich entomopatogénnych vlastností na modelovom hmyze v laboratórnych podmienkach.
Školiteľ:  
Ing. Marek Barta, PhD.
Forma štúdia: denné/externé
Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

Názov práce: Entomopatogénne huby z radu Entomophthorales parazitujúce na hmyze rôznych lesných biotopov.

Cieľ práce: Sledovanie výskytu entomopatogénnych húb z radu Entomophthorales v rôznych lesných biotopoch.
Školiteľ:  
Ing. Marek Barta, PhD.
Forma štúdia: denné/externé
Typ práce: Experimentálna – bakalárska/diplomová

 

 

______________________________________________

TÉMY DIZERTAČNÝCH PRÁC PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  na akademický rok 2010/2011  v odbore 6.1.16 ochrana rastlín

______________________________________________

 

Denná forma

1.       Parazitácia lariev živočíšnych škodcov kukurice siatej z radu Lepidoptera vo vzťahu k parazitácii príbuzných druhov vyvíjajúcich sa na neplodinovej vegetácii.

Školitel: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

2.       Interakcie moridiel a osivom prenosných patogénov obilnín v kontexte vývoja metodiky pre posudzovanie biologickej účinnosti moridiel.

Školitel: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

3.       Fytopatologické a mykologické aspekty výskytu húb z rodu Fusarium v obilninách.

Školitel: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

 

Externá forma

1.       Komplexná analýza systémov fungicídnej ochrany obilnín proti listovým a klasovým chorobám.

      Školiteľ: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.