Aktuality                                                   

aktualizované 12. 12. 2017   

 

 Zachráni svet jedenie hmyzu?

(film BBC)

 

2017 MEDZINÁRODNÝ ROK trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj

______________________________________________                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

2016 MEDZINÁRODNÝ ROK strukovín

 

______________________________________________                                                                      

Katedrový guláš - 70. výročie vzniku fakulty

 

Dekan FAPZ, doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD., pri príležitosti 70. výročia fakulty usporiadal 22. septembra 2016 pre všetkých zamestnancov športový deň, ktorého súčasťou bola aj ochutnávka katedrových gulášov. Varenia guláša sa zučastnili všetky katedry a dekanát.

 

Fotogaléria

______________________________________________                                                                      

Obhajoby dizertačných prác

 

Dňa 23. augusta 2016 sa na Katedre ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre konali 2  obhajoby dizertačných prác študijnom odbore 6.1.16 Ochrana rastlín:


9:00 hod. Ing. Erika Korbelová
 

Téma dizertačnej práce: Selekcia genotypov zeleniny odolných voči vírusovým chorobám
 

Oponenti :

 prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.,  SPU v Nitre
doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc., UJS v Komárne
RNDr. Otakar Kúdela, CSc., VÚ SAV v Bratislave
 

Školiteľ:

doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. SELEKT VŠÚ a.s. Bučany

 

10:30 hod. Ing. Sylvia Matušíková
 

Téma dizertačnej práce: „Fungicídna rezistencia rastlinných patogénov v Slovenskej republike
 

Oponenti:

prof. Ing. Dana Tančinová, PhD., SPU v Nitre
doc. Ing. Jozef Huszár, DrSc., UJS v Komárne
doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. SELEKT VŠÚ a.s. Bučany
 

Školiteľ:

doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

 

Obe doktorandky preukázali schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a preto komisia pre obhajoby dizertačných prác v tajnom hlasovaní rozhodla o udelení akademického titulu PhD.

 

 

______________________________________________                                                                      

GFD Follow-up meeting

 

GFD Follow-up meeting sa konal 27. apríla 2016 v zasadačke rektora SPU v Nitre po prvýkrát. Stretnutie bolo venované výmene poznatkov o šírení ampelofágnej cikády Scaphoideus titanus a karanténnej fytoplazmy na viniči - Grapevine flavescence dorée (GFD) a výmene skúseností s reguláciou týchto škodlivých činiteľov v rôznych krajinách. Medzinárodný tím vedeckých pracovníkov a odborníkov na riešenú problematiku privítal prof. Ľudovít Cagáň, vedúci KOR.

 

______________________________________________                                                                      

XXII. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV NA FAPZ

 

Dňa 20. 04. 2016 sa konala XXII. vedecká konferencia študentov FAPZ. V sekcii výživa a ochrana rastlín a pôdoznalectvo sa na

1. mieste umiestnil Bc. Michal VARGA s prácou na tému Sledovanie transformácií arzénových foriem výskytu na geochemických bariérach. Školiteľom diplomanta je Mgr. Marek Kolenčík, PhD., Katedra pedológie a geológie.

2. miesto obsadila  Bc. Lenka Botyanszká s prácou na tému Phenotypic variation between populations of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia) from different habitats and regions. Školiteľom diplomantky je Ing. Peter Tóth, PhD., Katedra ochrany rastlín.

3. miesto obsadila Bc. Katarína Mentelová s prácou na tému Nový škodca viniča, cikáda Scaphoideus titanus a jej bionómia. Školiteľom diplomantky je Ing. Peter Tóth, PhD., Katedra ochrany rastlín.

Blahoželáme!

______________________________________________                                                                      

Prednáška: škodcovia repy cukrovej

 

Dňa 18. 02. 2016 o 10:00 hod. sa v posluchárni A-01 uskutočnila prednáška na tému Škodcovia repy cukrovej. Prednášal  Ing. Robert Piroska - generálny manažér belgickej firmy SESVANDERHAVE v Maďarsku a obchodný manažér pre Slovensko.

Viac sa o ňom môžete dozvediet na jeho webstránke, kde nájdete okrem fotogalérie aj  prednášku.

 

Fotogaléria

______________________________________________                                                                      

Dotazníkový prieskum

 

2015 MEDZINÁRODNÝ ROK PôDY

 

______________________________________________                                                                      

Dotazníkový prieskum

 

Dovoľujeme si Vás poprosiť o vyplnenie nižšie uvedeného dotazníka. Dotazníkový prieskum realizuje Agrárna škola vo Viseu (Portugalsko) v rámci výskumného projektu Kvalita potravín a technológia. Hlavnou témou dotazníka sú včelie produkty a ich využitie v potravinárstve a v zdravotníctve. Cieľom práce je zistiť profil spotrebiteľov medu v rôznych krajinách, ich postoje k nemu, jeho výrobe a spotrebe.
V mene našich portugalských kolegov dopredu ĎAKUJEME!


Dotazník : Honey consumer survey ....

______________________________________________                                                                      

O ekoregiónoch a o našej účasti na EXPO 2015 v Miláne

 

Na celosvetovej výstave EXPO 2015 v Miláne bol ekoregiónom venovaný týždeň od 31. augusta do 1. septembra 2015. Hlavným organizátorom podujatia bola Medzinárodná sieť ekoregiónov (INNER - International network of eco-regions). Cieľom bolo spropagovať ekoregióny a podporiť ich tvorbu. Viac sa dočítate v Roľníckych novinách....

______________________________________________                                                                      

 

DOTAZNÍK PRE FARMÁROV                      

Dotazník pre poradcov

 

Dotazník pre nových a začínajúcich farmárov     (viac o projekte...)

______________________________________________    

Výsledky SWOT analýzy

 

V rámci partnerstva projektu LLP/LDV/Partnerships č. 13342 1013 The View of Different Angle on Organic Production Training [Rôzne uhly pohľadu na tréning v organickej produkcii] bola vykonaná SWOT analýza ekologického poľnohospodárstva vo všetkých partnerských krajinách. Analýza bola koordinovaná Adanským provinčným riaditeľstvom Ministerstva potravín, poľnohospodárstva a dobytka (Turecko) v spolupráci s Asociáciou organizácií ekologického poľnohospodárstva, pobočka Adana [Ecological Agriculture Organization Association Adana Branch] (Turecko).

 

Zhrnutie výsledkov SWOT analýzy

______________________________________________    

 

 

2014 Medzinárodný rok rodinných fariem

______________________________________________                                                                      

seminár - Istervin

 

Vo štvrtok 13/11/2014 o 9,15 hod. sa v zasadačke rektora v ŠD A. Bernoláka uskutoční

 

ISTERVIN - vinohradnícky seminár spojený s tlačovou konferenciou.

 

Seminár sa realizuje v rámci riešenia projektu ISTERVIN Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blizkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča (HUSK/1101/2.2.1/0294). Projekt je riešený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 

Program            Prihláška

______________________________________________                                                                      

Prednáška - kukuričiar koreňový

 

V pondelok 10/11/2014 sa v prednáškarni Z-01 o 7,00 hod. uskutoční prednáška pod vedením pána Dr. sc. Tomislava Kosa, PhD. (University of Zagreb, Agricultural faculty, Department for agricultural zoology) pod názvom

 

Kukuričiar koreňový (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) - významný škodca kukurice v Chorvátsku a Strednej Európe
WESTERN CORN ROOTWORM (Diabrotica virgifera virgifera LeConte)  IMPORTANT MAIZE PEST IN CROATIA AND CENTRAL EUROPE

 

Prednáška je určená pre študentov absolvujúcich predmet poľnohospodárska entomológia a pre všetkých záujemcov o danú tému, vrátane študentov študujúcich v odbore ochrana rastlín.

______________________________________________                                                                      

Obhajoby dizertačných prác

 

Dňa 25. augusta 2014 sa na Katedre ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre konali 2  obhajoby dizertačných prác študijnom odbore 6.1.16 Ochrana rastlín:


9:00 h. Ing. Adriana Hlavinová
 

Téma dizertačnej práce: Chvostoskoky a chrobáky z čeľade Carabidae ako indikátory vedľajšieho vplyvu ochranných opatrení proti škodcom kukurice“.
 

Oponenti : doc. Ing. Jana Porhajašová, PhD. SPU v Nitre
doc. Ing. Milan Kodrík, CSc. TU vo Zvolene
prof. Ing. Ján Praslička, PhD. UKF v Nitre
Školiteľ: prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

 

11:00 h. Ing. Jana Kičinová
 

Téma dizertačnej práce: „Výskyt fuzarióz a mykotoxínov na obilninách v SR
 

Oponenti : doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc. SELEKT VŠÚ a.s. Bučany
doc. Ing. Gabriela Juhásová, CSc. ÚEL SAV pobočka v Nitre
prof. Ing. Ján Praslička, PhD. UKF v Nitre
Školiteľ: doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

 

Obe doktorandky preukázali schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu a preto komisia pre obhajoby dizertačných prác v tajnom hlasovaní rozhodla o udelení akademického titulu PhD.

 

Fotogaléria

______________________________________________                                                                      

Prednáška: Insekticídy v ochrane rastlín

 

V rámci predmetu integrovaná ochrana rastlín sa 10. 04. 2014 o 7,00 hod. v A-01 uskutoční prednáška na tému Insekticídy v ochrane rastlín. Prednášať bude Ing. Ján Gutten - vedúci oddelenia ochrany raslín v  RWA SLOVAKIA spol. s r.o.

______________________________________________                                                                      

Prednáška: Nové choroby a škodcovia repy cukrovej

 

Dňa 27. 03. 2013 o 7:00 hod. sa v posluchárni A-01 uskutoční prednáška na tému Nové choroby a škodcovia repy cukrovej. Prednášať bude Ing. Róbert Piroska - generálny manažér belgickej firmy SESVANDERHAVE v Maďarsku a obchodný manažér pre Slovensko.

Prednáška je určená pre študentov absolvujúcich predmet integrovaná ochrana rastlín II.; manažment ochrany rastlín a pre všetkých záujemcov o danú tému, vrátane študentov študujúcich v odbore ochrana rastlín.

______________________________________________                                                                       Prednáška - Význam ochrany plodín a šľachtenia odrôd  

 

V rámci predmetu integrovaná ochrana rastlín sa vo štvrtok 13. 03. 2014  uskutočnila v posluchárni A-01 prednáška na tému Význam ochrany plodín a šľachtenia odrôd pod vedením produktového manažéra firmy BAYER - Ing. Petra Serdahelyho.

______________________________________________                                                                       Obhajoba metodiky diplomovej práce  

 

Dňa 10. 03. 2014 sa uskutočnila obhajoba metodiky doktorandskej práce Ing. Sylvie Matušíkovej na tému Fungicídna rezistencia rastliných patogénov v SR. Menovaná je internou doktorandkou na Katedre ochrany rastlín, školiteľom doktorandky je doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.

______________________________________________                                                                       Konferencia v rámci projektu ISTERVIN

 

Dňa 21. 02. 2014 sa v Kongresovom centre SPU v Nitre uskutoční konferencia s názvom Využívanie environmentálnych technológií v pestovaní viniča. Konferencia je organizovaná v rámci riešenia projektu ISTERVIN (HUSK/1101/2.2.1/0294), podporeného Programom cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

 

Pozvánka a program konferencie...

______________________________________________

 

2013   Medzinárodný rok spolupráce pri ochrane vôd

2013    Medzinárodný rok quinoy

______________________________________________

Excellent Science by Peter Tóth

 

Európska komisia vybrala 10 najlepších vedeckých projektov, ktoré transformovali skvelé myšlienky do reálnych produktov. Projekty boli súčasťou európskeho Siedmeho rámcového programu pre výskum (7RP) a zahŕňajú výskum najvyššej kategórie, zaisťujúci kvalitu a bezpečnosť potravín, rozvíjajúci udržateľný transport a mobilitu ako i ďalšie projekty riešiace celospoločenské problémy.
Jedným z 10 projektov bol individuálny vedecký projekt riešený v rámci „Marie Curie Intra European Fellowships“ BIOBROOM - Biological control of broomrapes (PIEF-GA-2008-220177). Riešiteľom projektu bol Ing. Peter Tóth, PhD., Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre a hostiteľskou inštitúciou bola Wageningen University, Holandsko. Výskum, zameraný na možnosti biologickej regulácie parazitických záraz s cieľom zvýšiť rastlinnú produkciu, prebiehal v rokoch 2008 – 2010 v poľných podmienkach Slovenska a v laboratóriách a skleníkoch univerzity vo Wageningene.
Audiovizuálne služby Európskej komisie pripravili kolekciu video snímok z vybraných projektov, ktoré slúžia ako upútavka spúšťajúca nový program pre excelentnú vedu EÚ -  HORIZON 2020.

 

Do nižšie uvedenej video snímky bolo vybraných 5 projektov. Krátky príbeh projektu BIOBROOM začína v prírodných podmienkach Slovenska od 9 min. a 30 sek a pokračuje (od 12´05´´ do 17´06´´) výskumom realizovaným v Holandsku na univerzite vo Wageningene.
 

EU: Research - Horizon 2020

 

Viac na .... http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I077412

______________________________________________

Monitoring hmyzu na ambrozii palinolistej vo Švajčiarsku.

Ing. Peter Tóth, PhD. sa v dňoch 20. 09 až 27. 09. 2013 zúčastnil prieskumu hmyzu vyvíjajúceho sa na ambrózii palinolistej vo Švajčiarsku a Taliansku. Výskum sa realizuje v rámci 7RP COST Action FA1203 Sustainable Management of Ambrosia artemisiifolia in Europe (SMARTER), avšak pracovná cesta bola finančne podporená projektom TRIVE -  Rozvoj medzinárodnej spolupráce za účelom transferu a implementácie výsledkov výskumu a vývoja do vzdelávacích programov (ITMS projektu: 26110230085). Projektovou manažérkou projektu TRIVE je prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., FEŠRR, SPU v Nitre.

Počas poľných pozorovaní bol zaznamenaný druh Ophraella communa (Coleoptera: Chrysomelidae), ktorý má veľký potenciál ako biologický regulačný činiteľl ambrózie palinolistej.

 

Podrobnejšie informácie o projekte SMARTER a uskutočnenej pracovnej ceste vrátane FOTOGALÉRIE ...

______________________________________________

 

Prednáška - Škodcovia repky a Maku

 

V rámci popularizácie výsledkov výskumu sa 24. 10. 2013 (štvrtok) o 900 hod. v posluchárni Z-02 uskutoční prednáška na tému Škodcovia repky a maku pod vedením Ing. Jiřího Havla, CSc. z Výskumného ústavu olejnín v Opave (ČR). Prednáška je určená pre odbornú verejnosť a študentov SPU v Nitre. Zvlášť vítame účasť študentov 5. ročníka z odboru ochrana rastlín.

 

Fotogaléria z prednášky

 

______________________________________________

V. RASTLINOLEKÁRSKE DNI

 

V. slovenské rastlinolekárske dni na tému „Ochranou vôd k dosiahnutiu ich priaznivého stavu“
sa konali 9. – 10. októbra 2013 v hoteli Mikado, Nitra.
 

Zameranie

- oboznámenie odbornej, ako aj laickej verejnosti s potrebou ochraňovať vodné zdroje v súlade s koncepciou EÚ,

- poskytnutie najnovších informácií v oblasti ochrany vody a zároveň dosiahnutie priaznivého stavu vody v SR,

- ochrana poľných plodín a lesa,

- poradenstvo v ochrane rastlín,

- súčasné trendy v diagnostike rastlinných patogénov.

Podrobnejšie informácie, vrátane programu sú na stránke Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti.

Fotogaléria

______________________________________________

Agrofilm - festival filmov

 

V dňoch 30.09.2013 - 04.10.2013 sa v Nitre koná 29. ročník medzinárodného festivalu filmov a videoprogramov s prioritnou tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka - Agrofilm 2013.

V rámci festivalu sa 1.a 2. októbra 2013 (utorok a streda, 9.00 -13.00 h) v Kongresovom centre SPU budú premietať vybrané filmy, ktoré obohatia odborné vedomosti študentov a prispejú k informovanosti zamestnancov SPU.

 

Program

______________________________________________

Vedecký článok roka

 

Na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2013 – 2014, ktoré sa konalo dňa 23. 09. 2013  v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre bol ocenený Ing. Peter Tóth, PhD. v kategórii vedecký článok roka, za článok publikovaný v spoluautorstve v časopise New Phytologist.

______________________________________________

Konferencia - Rýchlorastúce dreviny a byliny

 

Dňa 19. 09. 2013 sa v Kongresovom centre SPU konala vedecká konferencia Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely v podmienkach Slovenska.

Cieľom vedeckej konferencie bola zhodnotiť výsledky výskumu v oblasti pestovania rýchlorastúcich drevín a bylín ako alternatívnych zdrojov energie ako aj poukázať na perspektívy ich využitia z hľadiska energetického, ekonomického, legislatívnych opatrení, scenárov o vplyve pestovania na biodiverzitu, zmeny v krajine, životné prostredie.

 

______________________________________________

Transfer inovácií

 

Vo výberovej procedúre na rok 2013 v programe celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Transfer inovácií bol na základe prihlášky schválený finančný príspevok na projekt Building a future for new farmers in ecological agriculture through vocational training. Katedra ochrany rastlín FAPZ SPU v Nitre vstupuje do projektu ako partnerská inštitúcia.

______________________________________________

Návšteva z Rakúska

 

Dňa 04/09/2013 Katedra ochrany rastlín privítala členov Rakúskej rastlinolekárskej spoločnosti spolu s predsedom Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti Ing. Jozefom Kotlebom. Prodekan pre vedu a výskum doc. Ing. Kamil Hudec, PhD. ich oboznámil so štruktúrou fakulty, študijnými programami a najvýznamnejšími výskumnými projektmi FAPZ a SPU. Vedúci katedry prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. predstavil naše vzdelávacie a výskumné zameranie a v súčasnosti riešené projekty. Po oficiálnom privítaní nasledovala diskusia zameraná na aktuálne problémy v ochrane rastlín.

 

______________________________________________

ENOAT meeting, 28. - 31. 08. 2013, Plovdiv, Bulharsko

 

Cieľom stretnutia bola účasť na stretnutí partnerských univerzít združených v európskej sieti vysokoškolských učiteľov organického poľnohospodárstva (European netvork of organic agriculture teachers). Na stretnutí sa predstavila aktuálna situácia vo vyučovaní a výskume v oblasti agroekológie a organického poľnohospodárstva na partnerských univerzitách, vrátane Katedry ochrany rastlín FAPZ, SPU v Nitre, predstavili možnosti biologickej regulácie inváznych burín a súčasný stav v Bulharsku, uskutočnilo sa interaktívne cvičenie ohľadom praktického vyučovania v poľných podmienkach, prediskutovali sa možnosti ďalšej spolupráce v rámci členov ENOAT-u. Za SPU sa stretnutia zúčastnili Ing. Monika Tóthová PhD. a Ing. Jana Bíliková.

 

______________________________________________

Konferencia -  12th world congress on parasitic plants

V dňoch 15. - 20. júla 2013 sa v Sheffielde (University of Sheffield, Veľká Británia) konal svetový kongres o parazitických rastlinách organizovaný medzinárodnou spoločnosťou parazitických rastlín. Na kongrese vystúpil Ing. Peter Tóth, PhD. s prednáškou na tému BROOMRAPE POLLINATORS IN THE LIGHT OF FLORAL VOLATILES.

Zborník abstraktov

______________________________________________

Leonardo da Vinci - Partnerstvá

 

Vo výberovej procedúre na rok 2013 v programe celoživotného vzdelávania - Leonardo da Vinci - Partnerstvá bol na základe prihlášky schválený finančný príspevok na projekt

 

The view of different angle on organic production training.

 

Hlavným koordinátorom projektu je Adana Provincial Directorate of Food, Agriculture and Livestock (Turecko). Katedra ochrany rastlín FAPZ SPU v Nitre vstupuje do projektu ako partnerská inštitúcia.
Cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania v ekologickej poľnohospodárskej výrobe prostredníctvom výmeny skúseností pri zavádzaní nových vzdelávacích metód a ich overením v jednotlivých partnerských krajinách. Overovaním sa získajú nové poznatky, ktoré umožnia determinovať reálne požiadavky farmárov na regionálnej úrovni a následne ich splniť.

______________________________________________

Konferencia -  6th Meeting on Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO)

V dňoch 3. - 5. júna sa v Berlíne (Julius Kühn-Institut, Nemecko) konala konferencia pod názvom  Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO). Na konferencii boli prezentované výsledky získané v rámci riešenia 7. rámcového projektu - Zhodnotenie a monitoring vplyvu geneticky modifikovaných rastlín na agroekosystémy.   Výsledky boli prezentované formou posteru s názvom

Influence of Bt maize to epigeic collembolan communities.

Z KOR FAPZ SPU v Nitre sa konferencie sa zúčastnil prof. Ing. Ľ. Cagáň, CSc. a Ing. Lenka Králová.

__________________________________________

II. vinohradnícko-vinársky seminár

 

V poradí druhý vinohradnícko-vinársky seminár sa uskutočnil v dňoch 6. – 7. júna 2013 v romantickom a historickom prostredí Hotela Chateau Béla v Belej (Nitriansky kraj). Organizátorom bolo Združenie vinohradníkov a vinárov Slovenska (OZ IProvin) spolu s Fakultou poľnohospodárskych a potravinárskych vied Západomaďarskej univerzity v Mosonmagyaróvári (NYME MÉK). Seminár bol organizovaný ako súčasť projektu ISTERVIN riešeného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. KOR FAPZ SPU v Nitre je partnerom v projekte HUSK/1101/2.2.1/0294 ISTERVIN Ochrana prírodných zdrojov a chránených oblastí v blízkosti Dunaja zavedením ekologického pestovania viniča.

Podrobné informácie...

 

__________________________________________

Celoslovenské dni poľa

 

Celoslovenské dni poľa sa uskutočnili v dňoch 4. a 5. júna 2013 v Dvoroch nad Žitavou. Ťažiskovým bodom programu bola Celoslovenská prehliadka odrôd, ochrany a výživy rastlín a Výstava poľnohospodárskej techniky. Odborný program doplnili ukážky predvádzania postrekovačov riadených GPS, ale aj súťaž v orbe konským záprahom. Organizátormi boli Roľnícke noviny a Vydavateľstvo Profi Press Nitra.

 

__________________________________________

XIX. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV NA FAPZ

 

Dňa 23. 04. 2013 sa konala XIX. vedecká konferencia študentov FAPZ. V sekcii výživa a ochrana rastlín a pôdoznalectvo sa na

1. mieste umiestnil Bc. Martin SABO s prácou na tému Optimalizácia výživy kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.). bórom. Školiteľom diplomanta je doc. Dr. Ing. Ladislav Ducsay, Katedra agrochémie a výživy rastlín.

2. miesto obsadila  Bc. Sylvia MATUŠÍKOVÁ s prácou na tému Antifungálny účinok rastlinných extraktov. Školiteľom diplomantky je doc. Ing. Kamil Hudec, PhD., Katedra ochrany rastlín.

Blahoželáme!

Fotogaléria k tejto sekcii je umiestnená na Facebooku - na oficiálnej stránke FAPZ, SPU.  ______________________________________________

Prednáška: Nové choroby a škodcovia repy cukrovej

 

Dňa 11. 04. 2013 sa v posluchárni A-01uskutočnila prednáška na tému Nové choroby a škodcovia repy cukrovej pod vedením Ing. Róberta Pirosku. R. Piroska je absolventom SPU a v súčasnosti pôsobí ako generálny manažér belgickej firmy SESVANDERHAVE v Maďarsku a ako obchodný manažér pre Slovensko.

Prednáška bola určená pre študentov absolvujúcich predmet integrovaná ochrana rastlín II. a pre všetkých záujemcov o danú tému, vrátane študentov študujúcich v odbore ochrana rastlín.

 

Fotogaléria
______________________________________________

XIX. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV NA FAPZ

 

Dňa 23. 04. 2013 sa uskutoční 19. vedecká konferencia študentov na FAPZ. Prosíme záujemcov, ktorí riešia svoje záverečné práce na katedre ochrany rastlín, aby sa hlásili u svojich školiteľov.

 

Pozvánka a ďalšie informácie

______________________________________________

 

Bakalárska / diplomová práca  - nová téma

 

Druhové spektrum hmyzu vyvíjajúceho sa na ambrózii palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) s dôrazom na druhy perspektívne pre biologickú reguláciu.

Výskum bude realizovaný ako súčasť medzinárodného projektu COST FA1203 SMARTER, ktorého hlavným koordinátorom je Univerzita vo Fribourgu, Švajčiarsko. Hlavným cieľom projektu je vypracovať postupy pre trvalo udržateľné regulovanie inváznej buriny, ambrózie palinolistej v Európe. Informácie o negatívnych vplyvoch ambrózie sumarizuje tento leták. Určitý prehľad o danej téme poskytne aj nasledovný vedecký príspevok (pdf): Prospects for biological control of Ambrosia artemisiifolia in Europe: learning from the past.

 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Ing. Petra Tótha, PhD.

______________________________________________

 

2012 Medzinárodný rok družstiev

 

______________________________________________

                                         

19. Slovenská a Česká konferencia

             o ochrane rastlín

            5.- 7. 9. 2012 Nitra    

______________________________________________

Bakalárska / diplomová práca  - nová téma

 

Druhové spektrum hmyzu vyvíjajúceho sa na ambrózii palinolistej (Ambrosia artemisiifolia) s dôrazom na druhy perspektívne pre biologickú reguláciu.

Výskum bude realizovaný ako súčasť medzinárodného projektu COST FA1203 SMARTER, ktorého hlavným koordinátorom je Univerzita vo Fribourgu, Švajčiarsko. Hlavným cieľom projektu je vypracovať postupy pre trvalo udržateľné regulovanie inváznej buriny, ambrózie palinolistej v Európe. Informácie o negatívnych vplyvoch ambrózie sumarizuje tento leták. Určitý prehľad o danej téme poskytne aj nasledovný vedecký príspevok (pdf): Prospects for biological control of Ambrosia artemisiifolia in Europe: learning from the past.

 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Ing. Petra Tótha, PhD.

______________________________________________

Prednáška      Choroby repky

                      neparazitárne poškodenia a Choroby maku

 

Dňa 28. 11. 2012 sa uskutočnila sa v rámci popularizácie výsledkov výskumu uskutočnil ďalší cyklus prednášok na tému Choroby repky a neparazitárne poškodenia a choroby maku pod vedením Ing. Jiřího Havla, CSc. a Ing. Evy Plachkej z Výskumného ústavu olejnín v Opave. Prednáška bola určená pre odbornú verejnosť a študentov SPU v Nitre.  

______________________________________________

Prednáška - Škodcovia repky a maku

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci popularizácie výsledkov výskumu sa uskutoční prednáška na tému Škodcovia repky a maku pod vedením Ing. Jiřího Havla, CSc. z Výskumného ústavu olejnín v Opave. Prednáška je určená pre odbornú verejnosť a študentov SPU v Nitre. Zvlášť vítame účasť študentov 5. ročníka z odboru ochrana rastlín.

 

Kedy?     12. 11. 2012 (pondelok) o 700 hod.

Kde?        Poslucháreň A-01, SPU v Nitre ______________________________________________ Kniha - České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin

Autorský kolektiv vedený prof. Kůdelou zpracoval publikaci České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin. Garanci nad publikací převzal Odbor rostlinolékařství ČAZV. Na vydání se podílelo Ministerstvo zemědělství ČR a  Česká fytopatologická společnost. Publikace je jedním ze tří výstupů vedoucích k revizi českého rostlinolékařského názvosloví v souladu s mezinárodními standardy. Základním cílem této publikace je vytvořit základ ustáleného českého názvosloví a vytvořit tak platformu do let budoucích, kdy zvláště u některých skupin původců chorob dochází na základě změn druhových jmen i k rychlé obměně anglických názvů chorob. V souladu se schválenými pravidly vstupuje revidované názvosloví v platnost zveřejněním. Nové názvosloví je závazné pro odborné a vědecké časopisy vydávané pod záštitou ORL ČAZV a věříme, že i široká odborná veřejnost bude toto názvosloví považovat ze preferované. Publikace je k prodeji za cenu 650 Kč. Objednávky zasílejte na adresu: Dana Pokorná, Zemědělský výzkum, spol. s.r.o., Zahradní 1, 664 41 Troubsko, e-mail: pokorna@vupt.cz

Odběr možný na dobírku. K ceně zásilky se připočítává poštovné a balné.

V Nitre sa publikácia bude predávať v dňoch 5. - 6. 9. 2012  počas XIX. Slovenskej a českej konferencie o ochrane rastlín. ______________________________________________

Obhajoba dizertačnej práce

 

Zo študijného odboru ochrana rastlín sa dňa 27. 08. 2012 konali obhajoby doktorandských dizertačných prác

 

1. RNDr. Miroslavy Majeskej na tému Účinnosť fungicídov proti hubám z rodu Fusarium

 

2. Mgr. Miroslava Perniša na tému Potenciálne bioagens využiteľné v ochrane proti škodcom kukurice

 

Fotogaléria

______________________________________________

Success story

 

Projekt Ing. Petra Tótha, PhD. - Marie Curie Intra European fellowship PIEF-GA-2008-220177 Biological control of broomrapes, bol Európskou komisiou zaradený medzi úspešné.

______________________________________________

Zverejnenie výziev v rámci 7RP

 

Dňa 09. 07. 2012 sa v Európskom informačnom centre v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia počas ktorej Európska komisia oznámila konečný a doteraz najväčší súbor výziev na predloženie návrhov v oblasti výskumu. Komisia na budúce projekty vyčlenila sumu 8,1 miliárd eur.

Na tlačovú konferenciu bol pozvaný aj Ing. Peter Tóth, PhD., ktorý predstavil svoj úspešný projekt - Marie Curie Intra European fellowship PIEF-GA-2008-220177 Biological control of broomrapes. Hovoril aj o skúsenostiach s prípravou a realizáciou projektu.

 

Fotogaléria

______________________________________________

XVIII. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV NA FAPZ

 

Dňa 25. 04. 2012 sa konala XVIII. vedecká konferencia študentov FAPZ.  V sekcii výživa a ochrana rastlín a pôdoznalectvo sa na 1. mieste umiestnil diplomant z Katedry ochrany rastlín - Jaroslav DOMONJI s prácou na tému Výskyt vajíčok vijačky kukuričnej a ich parazitácia vajíčkovým parazitom Trichogramma sp. v porastoch kukurice a papriky v juhozápadnej Vojvodine, Srbsko. Školiteľom diplomanta je Ing. Ján Tancik, PhD. 

Blahoželáme!

______________________________________________

Informácie k záverečným prácam

 

Informácie k záverečným prácam sú zverejňované tu a na tejto v stránke v časti "Záverečné práce".

______________________________________________

XVIII. VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV NA FAPZ
 

Srdečne Vás pozývame na XVIII. vedeckú konferenciu študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční dňa 25.4.2012 na FAPZ SPU v Nitre.

Viac

______________________________________________

Bakalárska/diplomová práca  - nová téma

 

Druhové spektrum hmyzu vyvíjajúceho sa na vesnovke obyčajnej (Lepidium draba, syn. Cardaria draba) s dôrazom na druhy perspektívne pre biologickú reguláciu.

Výskum je realizovaný v spolupráci so švajčiarskym CABI international. Jeho hlavným cieľom je detailné biogeografické porovnanie vesnovky obyčajnej a hmyzu vyvíjajúcom sa na nej medzi Euroáziou a Severnou Amerikou. 

Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Ing. Petra Tótha, PhD. Určitý prehľad o danej téme poskytne aj nasledovný vedecký príspevok (pdf): Biogeographical comparison of the arthropod herbivore communities associated with Lepidium draba in its native, expanded and introduced ranges.

______________________________________________

Stáže v EÚ pre absolventov SPU

 

V rámci projektu LDV "European Experiences for Slovak Agrisector" vedenie SPU v Nitre ponúka svojim absolventom (končiacim v roku 2012, resp. 2011) možnosť absolvovať zahraničnú stáž. V ponuke sú pre absolventov FAPZ  nasledovné termíny a inštitúcie:

 

9. 7. – 7.10. 2012 Pro EQUO Poznaň, Poľsko (FAPZ) – 1 miesto (grant 3587 EUR)

3. 9. – 2.12. 2012 Baumax Viedeň, Rakúsko (FAPZ, FZKI) – 1 miesto (grant 4263 EUR)

Viac...

______________________________________________

Pedagogický seminár

 
Dňa 24. januára 2012 (utorok) sa bude konať pedagogický seminár pre všetkých pedagogických pracovníkov SPU v aule od 13,00 h. do 16,00 h.

Program:
1. Otvorenie
2. prof. PhDr. Erik Petlák, CSc. (UKF Nitra): "Kompetencie učiteľov vysokých škôl a súčasné požiadavky na výkon učiteľskej profesie".
3. doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. (MU Brno): "Psychohygiena učiteľov vysokých škôl".
4. Zásady ECTS a ich uplatňovanie v podmienkach SPU v Nitre: univerzitný koordinátor ECTS doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
5. Ďalšie aktuálne otázky (nový UIS, novela vysokoškolského zákona...).
6. Diskusia
7. Záver

______________________________________________

 

2011 Medzinárodný rok lesov

 

______________________________________________

Obhajoba metodík doktorandských dizertačných prác

 

Dňa 5. 12. 2011 o 10,00 hod. sa v cvičebni AA-52 uskutočnia obhajoby metodík dizertačných prác doktorandov KOR

Ing. J. Bíliková (školiteľ doc. Ing. K. Hudec, PhD.)

Ing. J. Mihál (školiteľ prof. Ing. Ľ. Cagáň, CSc.)

Ing. E. Korbelová (školiteľ doc. Ing. T. Roháčik, PhD.)

______________________________________________

drevný popol ako hnojivo 

 

Konferencia sa uskutoční 30. 11. - 1. 12. 2011 v Bratislave. Je zameraná na prezentovanie výsledkov výskumu hnojivého potenciálu drevného popola. Projekt bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja. Viac...

______________________________________________

Educational Challenges for Agricultural Professionals:

the GreenplantProtection.eu experience
 

Dňa 27. októbra 2011 sa v Arboréte Mlyňany SAV uskutoční workshop organizovaný Katedrou ochrany rastlín na tému Problematika vzdelávania profesionálov v oblasti poľnohospodárstva: skúsenosti z realizácie projektu Zelená ochrana rastlín. Workshop je realizovaný v rámci projektu č. 2009-1-SK1-LEO05-00792 Využitie pokroku vo vývoji informačno-komunikačných technológií v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva. Projekt je podporený Európskou komisiou v rámci Programu celoživotného vzdelávania

 

Program - english

Program - slovenčina

______________________________________________

The 17th IFOAM WORLD organic congress

 

V dňoch 26. 09. - 05. 10. sa koná 17. kongres

Medzinárodnej federácie hnutí organického poľnohospodárstva (IFOAM) v Kórei, na ktorom sa Katedra ochrany rastlín prezentuje vzdelávacím projektom Zelená ochrana rastlín riešeného v rámci programu Leonardo da Vinci - transfer inovácií.

                                                          Zelená ochrana rastlín...

______________________________________________

The XIII International Symposium on Biological Control of Weeds

 

V dňoch 11. - 17. 09. 2011 sa konalo 18. medzinárodné sympózium o biologickej regulácii burín na Havaji. Na sympóziu, katedra ochrany rastlín spolu so zahraničnými partnermi, prezentovala výsledky výskumu zameraného na biologickú reguláciu pupenca roľného.

 

Poster...

______________________________________________

Národný štipendijný Program - na podporu mobilít

 

Poskytuje sa
1. štipendium na pokrytie životných nákladov pre

    - študentov
    - doktorandov

2. cestovný grant na pokrytie cestovného pri ceste na študijný alebo výskumný
pobyt pre:
    - študentov
    - doktorandov
    - vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

 

Národný štipendijný program  ...

______________________________________________

VedeckÁ konferenciA doktorandov

V rámci európskeho týždňa vedy Vás FAPZ SPU v Nitre srdečne pozýva na VI. vedeckú konferenciu doktorandov, ktorá sa bude konať 24. 11. 2011.

Pozvánka...

______________________________________________

ZDRAVIE RASTLÍN

Poľnohospodársky výskum je najstarší zo všetkých výskumných aktivít podporovaných Európskou komisiou. V nižšie uvedenej brožúre sú projekty týkajúce sa zdravia rastlín, ktoré boli riešené v rámci 5. a 6. rámcového programu EÚ pre výskum a technologický rozvoj. Projekty 7. rámcového programu sa neuvádzajú, vzhľadom k tomu že programovacie obdobie končí až v roku 2013.

 

Plant health: The impact of EU Research

______________________________________________

Štátne skúšky

 

Evidencia záverečných prác a informácie k záverečným prácam

Oponentské posudky

Číselník odborov a štátne skúšky - 1. stupeň (Bc. štúdium)

Číselník odborov a štátne skúšky - 2. stupeň (Ing. štúdium)

______________________________________________

Informačný deň k výzve 7. rámcového programu, téma 2 Poľnohospodárstvo, rybárstvo, potravinárstvo a biotechnológie FP7-KBBE-2012-6 sa uskutoční dňa 31.5.2011 o 9:30 hod. na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v posluchárni CH. Program....

______________________________________________

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie pre absolventov 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Podrobnejšie ....

______________________________________________

Dňa 04. 05. 2010 sa konala XVII. vedecká konferencia študentov FAPZ.  V sekcii výživa a ochrana rastlín a pôdoznalectvo sa na prvých troch miestach umiestnili  2 diplomanti z Katedry ochrany rastlín.  

1. miesto obsadila Bc. Dáša KMEŤOVÁ s prácou na tému Populačná dynamika obaľovača mramorovaného (Lobesia botrana) a obaľovača pásového (Eupoecilia ambiquella) na viniči hroznorodom. Školiteľom práce bol prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc.

3. miesto obsadil Bc. Ladislav DULANSKÝ s prácou na tému Výskyt slizniakov (Agriolimacidae) a ochrana proti nim v kapuste repkovej vo firme Agropartner Plavecké Podhradie. Školiteľom práce bol Ing. Ján Tancik, PhD. 

Výhercom blahoželáme!

______________________________________________

Medzinárodná konferencia "EkoUniverzity na Slovensku - vízie vs. fakty" 6. mája v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.

Jedným z cieľov konferencie je odovzdať know-how, ako zaviesť separovaný zber na vysokej škole. Navyše sa budete môcť podieľať na vytvorení "Modelu EkoUniverzít" a diskutovať o danej problematike s odborníkmi na medzinárodnej úrovni.(Strava a občerstvenie je zadarmo. Ak sa prihlási 40 záujemcov z Bratislavy, Nitry a Trnavy bude zabezpečený  BEZPLATNÝ AUTOBUS).

Registrácia  do 2. mája  na stránke

https://spreadsheets.google.com/embeddedform?formkey=dEppNHhvNjhWd2xBZVRYaEphMGdOUXc6MQ

Viac informácii ....

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte organizačný tím na e-mailovej adrese
projekt.envirofuture@gmail.com alebo tel. čísle +421 904 119 368

______________________________________________

Nadácia Tatra banky je tu pre všetkých, ktorí sa chcú stále zlepšovať, vzdelávať a v živote niečo dosiahnuť. Tieto grantové programy prinášajú nové inšpiratívne stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporujú najlepších študentov a vytvárajú atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Ak chcete na sebe pracovať a rozvíjať sa v tom, v čom ste naozaj dobrí, veľmi radi Vás podporia.
Aktuálne termíny grantov na rok 2011!

 

Grantový program: Vedieť viac
Grantový program: Podpora kvality vzdelávania na vysokých školách
Grantový program: Študenti do sveta
Grantový program: E - TALENT
______________________________________________

Tritroficke aspekty selekcie hostiteľských rastlín mínerkou Phytomyza orobanchia a ich využitie v biologickej regulácii.

Pod týmto názvom sa uskutoční prednáška Ing. Petra Tótha, PhD.  dňa 24. 03. 2011 o 8,30 hod. na Katedre ochrany rastlín v miestnosti AA-52.

Cieľom prednášky je oboznámenie záujemcov s výsledkami vedeckovýskumnej činnosti dosiahnutých počas pobytu na Wageningen University and Research centre, Laboratory of Plant Physiology v rámci projektu Marie Curie Intra European fellowship PIEF-GA-2008-220177 Biological control of broomrapes (2008-2010).

______________________________________________

Bakalárske / Diplomové práce v Arboréte Mlyňany SAV

Vedúcim záverečných prác študentov môžu byť aj vedeckovýskumní pracovníci z arboréta. Arborétum Mlyňany patrí medzi špecializované pracoviská Slovenskej akadémie vied (SAV).

Témy záverečných prác ...

______________________________________________

IV. Rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti  sa uskutočnia v dňoch 31.5. – 1.6. 2011 v Nitre so zameraním na
„Povoľovanie prípravkov na ochranu rastlín a ich používanie podľa nových predpisov – aké zmeny to prináša pre poľnohospodárov na Slovensku?“

Pozvánka ....              Pokyny k príspevkom....

______________________________________________

IX. študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou sa bude konať 4. mája 2011 na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Pozvánka                     Šablóna abstraktu

Prihláška                      Vzor abstraktu

______________________________________________

Prečítaj ma a pošli ďalej je hlavná myšlienka hry Knihobežník, ktorej úlohou je nájsť knihy schované nielen po Slovensku, zapísať ich príbeh, prečítať a poslať ďalej. V Nitre je schovaných a voľných niekoľko kníh, jedna z nich je na SPU - vraj ju stráži naša mačička.

Knihy z Knihobežníka už navštívili všetky svetadiely, okrem Antarktídy..... nemáte niekto cestu? ;-)   ______________________________________________

Quality-Certified Training of Trainers on Organic Agriculture

A school for potential trainers of organic farmers

Ide o kurz organizovaný v rámci projektu CerOrganic Training of Trainers (CerOrganic ToT). Hlavným cieľom projektu je vytvorenie, testovanie a zabezpečenie kvality odborného vzdelávania v ekologickom poľnohospodárstve;  vytvorenie inovačných, praktických kurzov  pre ekologické poľnohospodárstvo.

Školenie sa bude konať v dňoch 22.-29. mája 2011 meste Chania, Kréta, Grécko.  Vykrytie cestovných výdavkov, ubytovania a účastníckeho poplatku je možné formou individuálnych grantov v rámci podprogramov Comenius a Gruntwig. Žiadosť o grant sa podáva na Národnú agentúru Programu celoživotného vzdelávania do 14. 01. 2011.

Viac informácií o kurze …         

Ako žiadať o grant…

______________________________________________

 2010 Medzinárodný rok biodiverzity

 Biodiverzita - všetci sme na jednej lodi

______________________________________________

Dňa 12. 11. 2010 sa o10,30 hod. konala obhajoba dizertačnej  práce Ing. Kataríny Gottwaldovej na tému Citlivosť populácii vijačky kukuričnej (Ostrinia nubilallis) vo východnej časti strednej Európy na Bt toxíny. Školiteľom práce bol prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

Fotogaléria...

______________________________________________

Dňa 12. 11. 2010 sa o 8,30 hod. konala obhajoba dizertačnej  práce Ing. Anny Plačkovej na tému Charakteristika populácii vijačky kukuričnej a jej prirodzení nepriatelia v podmienkach strednej Európy. Školiteľom práce bol prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.

Fotogaléria...

______________________________________________

V rámci projektu Leonardo da Vinci – Transfer inovácií, s názvom Využitie pokroku vo vývoji IKT v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva (2009-1-SK1-LEO05-00792) sa dňa 28. októbra 2010 v zasadačke rektora  uskutoční Národný workshop o vzdelávacích potrebách ekologických poľnohospodárov. Viac...   FOTOGALÉRIA
______________________________________________

Dňa 29. októbra 2010 sa v zasadačke Katedry ochrany rastlín uskutoční pracovné stretnutie k projektu Multi-channel e-platform for the improvement of ecological farming skills (i-FLOW).

______________________________________________

Voľby do študentskej časti AS FAPZ SPU v Nitre sa uskutočnia vo štvrtok 28. 10. 2010 od 8, 00 - 16, 00 pod aulou SPU.

Voľby do zamestnaneckej časti AS FAPZ SPU v Nitre sa uskutočnia vo štvrtok 28. 10. 2010 od 8, 00 - 16, 00 v aule SPU.

______________________________________________

Dňa 29. 09. 2010  sa uskutoční obhajoba metodiky dizertačnej práce Mgr. Miroslava Perniša na tému Potenciálne bioagens využiteľné v ochrane proti škodcom kukurice so začiatkom o  9,00 hod v cvičebni AA-51.

______________________________________________

Dňa 20. 09. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce Ing. Silvie Rečkovej na tému Vplyv fungicídov na patosystém fuzariózy klasov a zŕn pšenice zo začiatkom o 09,00 hod. v cvičebni AA-52. Fotogaléria ...

______________________________________________

Dňa 13. 09. 2010  sa uskutoční obhajoba metodiky dizertačnej práce Ing. Adriany Šimanskej na tému Chvostoskoky ako indikátory vedľajšieho vplyvu ochranných opatrení proti škodcom kukurice so začiatkom o  9,00 hod v cvičebni AA-51.

______________________________________________

Dňa 13. 09. 2010  sa uskutoční pracovné stretnutie k projektu Leonardo da Vinci - transfer inovácií Využitie pokroku vo vývoji IKT v mobilnom vzdelávaní s cieľom podporiť interaktívne vzdelávanie dospelých v oblasti ekologického poľnohospodárstva za účasti zahraničných partnerov so začiatkom o 9,30 hod. Program stretnutia...

______________________________________________

Katedra ochrany rastlín bude na výstave Agrokomplex (19. 08. – 22. 08. 2010) v expozícii SPU prezentovať projekt Leonardo da Vinci – transfer inovácií, zameraný na ochranu rastlín v ekologickom poľnohospodárstve.  Projekt je riešený v rámci Programu celoživotného vzdelávania a podporený EÚ.  Viac...

______________________________________________

International Conference on “IT-Enhanced Organic, Agro-Ecological & Environmental Education”
September 16-17 2010, Budapest, Hungary
 

The conference is focusing on Learning Methodologies in Agriculture and, more specifically, on Organic Agriculture and Ecology. Also, Information and Communication Technology (ICT) innovations will be presented, through which the aforementioned methodologies can benefit many stakeholders of various areas and activities.

Courses paralell the conference

1. Enhancing Environmental and Ecological Awareness and Education in Schools: Training Teachers on the Use of Web2.0 tools and Open Educational Resources
September 15-19 2010


2. Preparing the Organic Advisors of Tommorow: Innovative Agricultural Experts and Extension Officers familiarised with Agro-Ecology Principles, Blended-Learning, and Modern ICT Tools
September 12-19 2010
 

______________________________________________

 

IXth European Congress of Entomology

22-27. August, 2010

Budapest, Hungary

 

The Hungarian Natural History Museum, the Hungarian Entomological Society and the Hungarian Academy of Sciences is glad to invite entomologists from Europe and beyond, to the IXth European Congress of Entomology, to Budapest, Hungary, between 22-27. August, 2010.

A main topic of the congress is: Entomology information: science – society, and the topics will include all important issues of basic and applied entomology

______________________________________________

Dňa 30. 06. 2010 sa uskutočnila katedrová obhajoba dizertačnej práce Ing. Silvie Rečkovej na tému Fytopatologické, mykologické a toxikologické aspekty patosystému fuzariózy klasov a zŕn pšenice zo začiatkom o 10,00 hod. v cvičebni AA-52.

______________________________________________

Dňa 18. 05. 2010  sa uskutočnila obhajoba metodiky dizertačnej práce Mgr. Miroslavy Majeskej v cvičebni AA-52 o 8,30 hod.

______________________________________________

Dňa 29. 04. 2010 sa konala XVI. vedecká konferencia študentov FAPZ.  V sekcii výživa a ochrana rastlín a pôdoznalectvo sa na prvých troch miestach umiestnili  2 diplomanti z Katedry ochrany rastlín.  

1. miesto obsadila Bc. Jana BÍLIKOVÁ s prácou na tému Využitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana v ochrane kukurice proti vijačke kukuričnej Ostrinia nubilalis Hübner. Školiteľom práce bol Ing. Ján Tancik, PhD. 

3. miesto obsadil Bc. Ján MIHÁL s prácou na tému Porovnanie hmotností lariev vijačky kukuričnej vyskytujúcich sa na rôznych hostiteľských rastlinách. Školiteľom práce bol prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc.

Výhercom blahoželáme!

______________________________________________

The Art of Farming - Innovative Solutions for a Sustainable Mainstream Agriculture

We need sustainable agriculture to feed the future world. That calls for reduction of carbon footprint, the start of farming 'cool' and the protection of soil, from pesticides and erosion. We need innovative and cost efficient solutions. And we need them fast.

The 3rd Conference on Sustainable Agriculture accelerates solution finding through sharing of state-of-the-art insights in innovative sustainable products, cutting edge techniques and cost efficient measurements. Forerunners in the business will share their knowledge, insights and experiences with you in this two day conference loaded with high level working sessions, keynote speeches, workshops, networking opportunities, updates on the most important round tables and many more.

______________________________________________

 

 

International mycological congress IMC9

The scientific programme will be divided into five themes that will be given more-or-less equal weighting although many of the Symposia will be inter-thematic. All the themes will contain applied topics.

Scientific themes

  • Cell biology, biochemistry and physiology
  • Environment, ecology and interactions
  • Evolution, biodiversity and systematics
  • Fungal pathogenesis and disease control
  • Genomics, genetics and molecular biology