Zameranie katedry

Výskum na Katedre ochrany rastlín je zameraný na agroekologické štúdie živočíšnych škodcov a rastlinných chorôb v hospodársky najvýznamnejších plodinách (kukurica, pšenica, slnečnica), v porastoch energetických vŕb, na význam hmyzu v agroekosystémoch, entomofaunu parazitických burín, ekológiu a genetiku entomopatogénnych húb. Riešili sa viaceré vedecké projekty týkajúce sa živočíšnych škodcov a rastlinných patogénov a ich biologickej regulácie. Katedra je dobre etablovaná vo vedeckej komunite, čo je zrejmé aj z veľkého počtu publikovaných prác v medzinárodných časopisoch. Ako súčasť Excelentného centra ochrany a využívania agrobiodiverzity je vybavená modernými zariadeniami pre účely vedeckej práce, vrátane fytopatologického a entomologického výskumu. Výučbu predmetov zabezpečujú skúsení, odborne spôsobilí pedagogickí pracovníci, ktorí sú zároveň aj vedúcimi záverečných prác na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia. Vo vyučovacom procese sa okrem e-learningu začínajú uplatňovať aj prvky m-learningu. 

____________________________________________________________________

Focus of activity

The research at the Department of Plant Protection focuses to the agroecological studies of insect pests and plant pathogens in the main field crops (maize, wheat, sunflower) and biomass willow, the role of insect in agroecosystems, entomofauna of weedy parasitic plants, ecology and genetics of entomopathogenic fungi. Department was included to many scientific projects concerned insect pests and plant pathogens and their biocontrol and is well-established in the scientific community, as is clear from the large number of publications in international journals. Department as a part of Centrum of excellence is equipped with very modern equipment for any scientific work, including phytopathological and entomological research. The members of the department have great experience in teaching and supervision of students and PhDs.